Organy Instytutu i ich kompetencje

Organami Instytutu Sieci są Dyrektor oraz Rada Instytutu Sieci.

 

Dyrektor:

 1. kieruje działalnością instytutu Sieci;
 2. reprezentuje instytut Sieci na zewnątrz;
 3. odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
 4. odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Instytutu Sieci w jej strukturze, w tym za zapewnienie:

 

 1. przestrzegania regulaminów,
 2. współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych.

 

1. dr Radosław Dziuba, Dyrektor

2. mgr inż. Małgorzata Zwolińska, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Komercjalizacji

3. mgr Szymon Kazanek, Główny Księgowy

4. dr inż. Konrad Sulak – Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

 

Rada Instytutu Sieci  określa perspektywiczne kierunki działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci, działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

Do zadań rady instytutu Sieci należy:

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3) opiniowanie:

a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,

b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,

c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,

d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

 

Skład Rady Instytutu Sieci – 2020/2024

 1. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. nadzw. PŁ – Przewodnicząca Rady Instytutu
 2. dr Małgorzata Jabłońska – Z-ca Przewodniczącej Rady Instytutu
 3. dr inż. Konrad Sulak – Z-ca Przewodniczącej Rady Instytutu
 4. mgr Katarzyna Drużdż – Sekretarz Rady Instytutu
 5. dr inż. Maria Wiśniewska-Wrona
 6. dr Grzegorz Kądzielawski
 7. mgr Daria Czechowicz
 8. mgr Artur Maciej Paradowski
 9. mgr Tomasz Ratajczak

Opublikował(a): administrator

Ostatnia zmiana: